Huang Yi Cong Foundation

黄奕聪慈善基金会

中文
Photo

Xinlin Xu

Director

Mr. Xu was a professor at Law School of Fudan University.

Mr. Xu was a professor at Law School of Fudan University.